postheadericon ปรัชญา คติพจน์


ปรัชญาการศึกษา การศึกษาคือกระบวนการพัฒนา

คติพจน์ ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺส   เสสุ       มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด

คำขวัญ เรียนดี มีวินัย น้ำใจเลิศ

สีประจำโรงเรียน สีเขียว สีเหลือง

อักษรย่อของโรงเรียน ภ.ว.

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนภูพานวิทยา

เปลวเทียน หมายถึงเปลวเทียนแห่งปัญญา แสงสว่างแห่งปัญญาจะฉายแสงไปทั่วทุกแห่ง ไม่เลือกแม้จะเป็นป่าเขาลำ เนาไพร ชนบทกว้างไกลไร้ขอบเขต การศึกษาจะก่อให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา และวิชาความรู้จะขจัดความมืดมัว โง่เขลา อันเกิดจากการไม่รู้หนังสือให้หมดสิ้นไป ดุจดังเปลวเทียนให้แสงสว่างแก่ดวงตา

ภูเขาและท้องนา หมายถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนภูพานวิทยา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ถ้ารูจั้กขวนขวายใฝ่หาวิชาหาความรู้ใส่ตัวแล้ว แสงสว่างแห่งปัญญาย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี้สภาพแวดล้อม ของโรงเรียนภูพานวิทยานี้ยังช่วยสร้างภูมิปัญญาได้ดีเลิศ หาใดเปรียบปานมิได้ เนื่องจาก

ความสงบ และธรรมชาติช่วยสรรสร้างให้เกิดความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

หนังสือวางบนพาน หมายถึงแหล่งความรู้ทั้งหลายทั้งปวงนั้น รวมกันอยู่ที่หนังสือหรือหนังสือ คือ สัญลักษณ์ของการศึกษา ศูนย์รวมของสรรพวิชาความรู้และการศึกษาในที่นี้ คือ โรงเรียนภูพานวิทยา