postheadericon เหรียญรางวัลรวมอันดับสาม

เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญรางวัลรวมสูงสุด  อันดับ๓   กลุ่ม ๔    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐