postheadericon การให้บริการ

 การให้บริการ

โรงเรียนภูพานวิทยา 

                                                          

                              

                          O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                            - แผนผังการให้บริการ

                            - คู่มือสำหรับประชาชน

               O15. ข้อมูลสถิติการให้บริการ

                   O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                   O17. E-Sevice

                           - ช่องทางการติดต่อของผู้ขอรับบริการ