ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560

postheadericon กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560

 1. ปฐมนิเทศนักเรียน
 2. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
 3. ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 4. ค่าย OBEC active learning camp 1st_2560
 5. บูรณาการกิจกรรมไหว้ครู วันสุนทรภู่  วันต่อต้านยาเสพติด  และทูบีนัมเบอร์วันรับน้อง
 6. โรงเรียนภูพานร่วมกับ อบต.จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 7. พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน สวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย
 8. ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
 9. กิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
 10. อบรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
 11. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนภูพานวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 12. พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา 
 13. หน่วยแพทย์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา
 14. อบรมนักเรียนโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง การป้องกันการตั้งครรภ์  ยาเสพติด และโรคเอดส์ในวัยรุ่น
 15. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน
 16. กิจกรรมบูรณาการ วันแม่  ,มหกรรมผลงานทางวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อาเซียนเดย์ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
 17. ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและพัฒนาการ อุดรธานี ๑๘-๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐
 18. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม "มัคคุเทศก์น้อย" สนับสนุนโดย อบต.ขอนยูง ศูนย์การอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่าถ้ำสิงห์
 19. ลูกเสือร่วมโครงการการส่งเสริมชุมชนทำกิจกรรมการจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม  ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๑๔๕ ป่ากุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
 20. สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๘ สิงหาคม - ๘ กันยายน ๒๕๖๐
 21. โครงการฝึกอบรมแกนนำในการเสริมสร้างทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๕ 31ส.ค.-2ก.ย.2560 ณ พีซี คาวบอยทาวน์ ต.โนนทัน  อ.เมือง   จ.หนองบัวลำภู
 22. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ ณโรงเรียนภูพานวิทยา วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๐
 23. ค่ายอบรมเยาวชนคุณธรรม เอดส์  เพศศึกษา ต้านยาเสพติด สนับสนุนโดย อบต.ขอนยูง  วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

  กิจกรรมของพวกเรา
  www wasanta | Microsoft Exchange