postheadericon บุคลากร-นักเรียน ปี ๒๕๖๓


ข้อมูลบุคลากร (๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓)

  

 

ประเภท

ข้อมูล  28 มิถุนายน 2563

ชาย

หญิง

รวม

บริหาร

1

1

2

ผู้สอน

9

8

17

อัตราจ้าง

1

0

1

นักศึกษาฝึกสอน

1

0

1

ช่างปูน

1

0

1

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

0

1

1

รวมเฉพาะข้าราชการ

10

9

19
ข้อมูลนักเรียน (๑๘ กรกฏาคม  ๒๕๖๓)


 

ชั้น

จำนวนนักเรียน (18 ก.ค. 2563)

โรงเรียนภูพานวิทยา สพม.20

 

 

 

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

27

23

50

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

31

17

48

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

23

31

54

2

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

81

71

152

6

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4

18

22

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

8

11

1

มัธยมศึกษาปีที่ 6

5

1

6

1

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

27

39

3

รวมทั้งสิ้น

93

98

191

9