postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒

“สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”

ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

รายละเอียดผลงาน ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.นายเสรี แก้วสุวรรณ

 

 

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.น.ส.มลิตตา ทามาตร

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.นายเกษมเชษฐ์ ศรีสมบูรณ์

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.นายผดุงเดช วงษ์ละคร

 

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

1.ด.ช.นิติธร กงชา
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การศึกษาพิเศษ/บกพร่องทางการเรียนรู้/ไม่กำหนดช่วงชั้น


ด.ช.วรัชญ์  แก้วอาษา ม.๑/๒