postheadericon ผลงานด้านวิชาการ ปี ๒๕๕๕

 

ผลงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ชั้น ม.๓  ม.๖
 2. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค
 3. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 4. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
 5. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 6. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 7. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 8. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 9. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
 10. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 11. ผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

q1
q10
q11
q12
q13
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
01/13 
start stop bwd fwd