postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

“สุดยอดเด็กไทยคิดไกล  คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ

รายละเอียดผลงาน ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1.ด.ญ.ธนาพร  สุทธิสินธุ์  ม.๑/๒

 

 

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.น.ส.มลิตตา ทามาตร ม.๕/๑

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ด.ญ.พรภิษา  จันดา  ม.๒/๒

 

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1.ด.ญอรนภา  สิทธิจันทร์ ม.๑/๒