postheadericon ผลการทดสอบ O-NET

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)

สถิติคะแนนทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2556

โรงเรียนภูพานวิทยา อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ชื่อวิชา

คะแนน

คะแนน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ขีดจำกัดล่าง

จำนวน นร.

ร้อยละ

สูงสุด

ต่ำสุด

เรียนดี

นร.เรียนดี

ภาษาไทย

60.50

22.60

43.61

9.63

44.21

18

60.00

สังคมศึกษาฯ

58.00

22.00

40.80

9.36

39.33

16

53.33

ภาษาอังกฤษ

38.00

14.00

28.13

5.73

30.32

10

33.33

คณิตศาสตร์

38.40

9.60

23.12

7.33

25.41

13

43.33

วิทยาศาสตร์

58.00

18.00

34.13

8.62

37.91

12

40.00

สุขศึกษาและพลศึกษา

77.50

40.00

58.67

8.89

58.26

16

53.33

ศิลปะ

57.50

30.00

43.75

8.80

43.62

15

50.00

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

72.00

20.00

45.60

11.80

44.42

16

53.33

 

 

 

สถิติคะแนนทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา  2556

โรงเรียนภูพานวิทยา อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ชื่อวิชา

คะแนน

คะแนน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ขีดจำกัดล่าง

จำนวน นร.

ร้อยละ

สูงสุด

ต่ำสุด

เรียนดี

นร.เรียนดี

ภาษาไทย

62.00

17.00

42.58

11.48

49.20

7

29.17

สังคมศึกษาฯ

45.00

20.00

29.66

6.30

32.98

7

29.17

ภาษาอังกฤษ

27.00

8.00

18.96

4.39

25.30

1

4.17

คณิตศาสตร์

25.00

5.00

13.54

5.15

20.43

2

8.33

วิทยาศาสตร์

38.00

21.00

27.17

4.00

30.44

3

12.50

สุขศึกษาและพลศึกษา

77.50

25.00

55.52

11.85

61.98

7

29.17

ศิลปะ

37.50

17.00

26.02

5.96

28.97

8

33.33

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

72.00

18.00

49.50

10.54

49.93

14

58.33