postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

“สุดยอดเด็กไทยคิดไกล  คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาพลศึกษา

รายละเอียดผลงาน ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1.ด.ญ.ฐิตาพา  จันที   ม.๓/๑

2.ด.ญ.ปิยะดา  โคตรแก้วโกสม ม.๓/๑

 

รางวัลเหรียญทองแดง
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.ด.ญ.มินตรา วงศ์หาจักร ม.๔/๑

2.ด.ญ.วิไลวรรณ ตันปาน  ม.๔/๑

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันแอโรบิค
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย

1.ด.ช.คมสันต์  สีบุญนุย

2.ด.ญ.วราพร  ดวงดี

3.ด.ญ.พรรณธิดา  ภูสมดี

4.ด.ญ.วิลาวัลณ์  ชะรัมย์

5.ด.ญ.รัตนาภรณ์  บุญหลำ

6.ด.ญ.พรพรรณ  ลือคำหาร

7.ด.ญ.ธิดารัตน์  มีสุข

8.ด.ญ.นิภาพร จันทะแสง

9.ด.ญ.ลำดวน ม่วงสนิท

10.ด.ญ.ธรารัตน์ กุลชัย

11.ด.ญ.ธัญญา กุลชัย

12.ด.ญ.รัชนีกร สิงห์สุข

13.ด.ญ.ดารุณี พลหนองหลวง

14.ด.ญ.วิลาสินี จันทร์สุธรรม

15.ด.ญ.พิมพ์สุดา ตาวันดี

16.นายรัชานนท์  ชารีงาม