postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

“สุดยอดเด็กไทยคิดไกล  คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

รางวัลเหรียญเงิน
การสร้างเวบเพจประเภท web  editor
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

1.นายภูมินทร์ จันทะชม ม.๕/๑

2.นายชัชวาล  แสนบุดดี ม.๕/๑

 

 

รางวัลเหรียญทอง 
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.ด.ช.ธนากรณ์ ศรีทอง  ม.๔/๑

2.นายฐิติวัฒน์  ปัญญาใส ม.๔/๑

รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.นายรัชชานนท์  สุริอาจ ม.๔/๑

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน(2D ANIMATION)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1.ด.ช.อดิพัฒน์ มั่นชาวนา ม.๓/๒

2.ด.ช.สุนทร  แสงนอก ม.๓/๒

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1.นายปริญญา มัคราช ม.๔/๑

2.นายฐาปกรณ์ สมบูรณ์ ม.๔/๒
รางวัลเหรียญเงิน
หนังสืออิเลคทรอนิกส์( E-book)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

1.ด.ช.พีรยุทธ  ศรีทอง ม.๑/๑

2.ด.ช.ทศพร  สุขนาลง ม.๑/๑

รางวัลเหรียญทอง
การสร้างเวบเพจประเภทWeb cms
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1.ด.ช.ศรายุทธ กัณหา ม.๓/๒

2.ด.ช.สุนทร  แสงนอก ม.๓/๒

รางวัลเหรียญเงิน
การสร้างเวบเพจประเภท web  editor
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1.ด.ช.ธนวัฒน์  ปัญญาใส ม.๑/๑

2.ด.ช.ปริญญา  รูปพรม ม.๑/๑

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม/บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ /ไม่จำกัดช่วงชั้น

 

1.ด.ช.ยศพนธ์   แสนมณี ม.๑/๒

2.ด.ช.กิตติชัย  แก้วหาญ ม.๑/๒

รางวัลเหรียญทอง
การจัดสวนถาดแบบชื้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.ด.ญ.พิมชนก  ตรีเนตร ม.๒/๒

2.ด.ญ.วิยะดา  คำสีแก้ว ม.๒/๒

3.ด.ญ.กานดาวศรี นามหนองอ้อ ม.๒/๒