postheadericon กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ

ที่

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

1

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงวิยะดา  คำสีแก้ว

1. นางสาวดารา  หล้าแสง

2

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

ทองแดง

1. นายวุฒินันท์  ขวัญโพน

1. นางสาวดารา  หล้าแสง

3

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

ทอง

1. นายรัชชานนท์  ชารีงาม

1. นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์

4

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

ทองแดง

1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีสุข
2. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะแสง

1. นางสาวอังคณา  รัตนติสร้อย
2. นางสาววรนุช  มูลกาย

5

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวจิรารักษ์  ปักการะเน
2. นายณรงค์เดช  เสียงเหมาะ

1. นางสาวอังคณา  รัตนติสร้อย
2. นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ