postheadericon สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๙-๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗     ณ จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดผลงาน ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

รางวัล เหรียญทอง
การแข่งขันเล่านิทาน

นักเรียนพิเศษ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้

ด.ญ.นาตยา  ทองสุข     ม.๑/๒


 

รางวัล เหรียญเงิน
การแข่งขัน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก

นักเรียนพิเศษ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้

ด.ช.ธนกฤต  แก้วประดับ  ม.๑/๒

ด.ญ.มะปราง  มามขุนทด  ม.๑/๒

ด.ญ.วิภาดา  สีชมภู       ม.๑/๒

รางวัล ผ่านการแข่งขัน
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

นักเรียนพิเศษ บกพร่องทางร่างกาย

ด.ช.วรากร  สำแดงชัย    ม.๑/๑