postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี


กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์

ที่

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงยุภาวดี  มาทฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เสาะสมบูรณ์

1. นายคารม  โคตรชมภู
2. นายชัยวัฒน์  ราชกรม

2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวปรางทิพย์  โกมลศรี
2. นางสาววิลาสินี  จันทร์สุธรรม
3. นางสาวสุปรีดา  ดวงดี

1. นางลำภา  บุญกอง
2. นายประเด็จ  บุญกอง

3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงวิลาวัลณ์  ชะรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สัสดี
3. เด็กชายไชยรัตน์  อยู่เย็น

1. นายประเด็จ  บุญกอง
2. นางลำภา  บุญกอง

4

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงกุลสตรี  นามวงค์
2. เด็กหญิงชนกพร  ผงอ้วน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ปาพันธ์

1. นายชัยวัฒน์  ราชกรม
2. นายศรายุทธ  ทองทิพย์

5

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวภิรมย์พร  ตรีศาสตร์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นครศรี
3. นางสาวอมร  แผ่นทอง

1. นายชัยวัฒน์  ราชกรม
2. นายศรายุทธ  ทองทิพย์

6

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กชายนนทวัฒน์  มณีสุข
2. เด็กชายองอาจ  สิงห์เสนา

1. นายศรายุทธ  ทองทิพย์
2. นายชัยวัฒน์  ราชกรม

7

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)

ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กชายเจษฏา  มหามาตร
2. เด็กชายเผดิมพงษ์  ชาภักดี

1. นายศรายุทธ  ทองทิพย์