postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ที่

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

1

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กชายธีรภัทร  ดานะ
2. เด็กชายรามีน  เชิดสันเทียะ

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

2

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงสาร์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ทองนา

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายประเด็จ  บุญกอง

2

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ทอง

1. นายนครินทร์  สิทธิชัย
2. นายปริญญา  มัคราช

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

3

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กชายถิรวุฒิ  แผ่นทอง
2. เด็กชายสัญญา  อรุณไพร

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายนพดล  สุทธิอาจ

4

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กชายอโนชา  สุโพธิ์แสน
2. เด็กชายเจษฏา  ชาภักดี

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

5

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ทองแดง

1. นายชัชวาลย์  แสนบุดดี
2. นายภูมินทร์  จันทะชม

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

6

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ทอง

1. นายฐิติวัฒน์  ปัญญาใส
2. นายธนากร  ศรีทอง

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

7

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ทอง

1. นายนิติศาสตร์  ศรีแก้ว
2. นายรัชชานนท์  สุริอาจ

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

8

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงกานดาวศรี  นามหนองอ้อ
2. เด็กหญิงนัธมน  นาแถมพลอย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรีเนตร

1. นายวงสวัสดิ์  สีสำนาน
2. นายนพดล  สุทธิอาจ

9

การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวสุกัญญา  จักษุดำ
2. นางสาวสุภาวดี  สิทธิคำ
3. นางสาวอรทัย  แก้วสุวรรณ

1. นายวงสวัสดิ์  สีสำนาน
2. นายประเด็จ  บุญกอง

10

พิเศษเรียนร่วม

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6

ทอง

1. เด็กชายวรากร  สำแดงไชย

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

11

พิเศษเรียนร่วม

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ทอง

1. เด็กชายพิทักษ์  ภูธรรมา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พาตน

1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน