postheadericon กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย

ที่

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

1

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กชายราชันย์  มูลสมบัติ

1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์

2

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

ทองแดง

1. นางสาวเจนจิรา  ไชยกอง

1. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

3

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงปิยะพร  โสภา

1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์

4

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาววิภาดา  พรหมสุรินทร์

1. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

5

พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวชภาภรณ์  มั่นชาวนา
2. นางสาวน้ำฝน  ทิตโส
3. นางสาววรารัตน์  พรายระหาร

1. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
2. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์

6

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงพณิดา  จุลขันธ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนถา  บัวนุภาพ

1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน

7

พิเศษเรียนร่วม

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงนาตยา  ทองสุข

1. นางสาววรนุช  มูลกาย

9

พิเศษเรียนร่วม

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กชายธนกฤต  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  มามขุนทด
3. เด็กหญิงวิภาดา  สีชมภู

1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน