postheadericon ผลงานด้านวิชาการ ปี ๒๕๕๗

ผลงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 2557
 2. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 3. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
 4. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 5. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 6. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 7. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 8. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
 9. ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 10. ผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 11. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตฯ
 12. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับภูมิภาค

 

nuch1
nuch2
nuch3
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
01/18 
start stop bwd fwd