postheadericon ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา


การประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

- สรุปผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สาม


การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

-ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙