postheadericon ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน


ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน


ที่ตั้งโรงเรียนภูพานวิทยา  ดูจาก google map

ข้อมูลด้านการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร มีดังนี้

1. ผู้บริหารชื่อ  นายมงคลชัย  รัตนอ่อน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนภูพานวิทยา   เมื่อ  21 พฤษภาคม   2561

2. ผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 คน นางสุชาดา ทิพยวิชิน ปริญญาตรี กศ.บ.ภาษาไทย ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา