postheadericon กิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2556

๑. วันปิยมหาราชา  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖

.วันพ่อแห่งชาติ   ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖

๓.ทอดผ้าป่าการศึกษา  ปีการศึกษา๒๕๕๖

๔. ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

๕. วันเด็กแห่งชาติ

๖.ค่ายพักแรมลูกเสือ

๗.ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓  ม.๖

๘. ประเมินคุณธรรมโรงเรียนในฝัน

๙.อาสาพัฒนาก่อนอำลาสถาบัน  นักเรียน ม.๖