ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home เกียรติยศ-รางวัลของโรงเรียน

postheadericon เกียรติยศรางวัลของโรงเรียน 1. โรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน ปี ๒๕๕๔
 2. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ
 3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 4. โรงเรียนต้นแบบในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี ๒๕๕๖
 5. รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 6. รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 7. รับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินภายนอกรอบที่ ๓  จาก สมศ.
 8. โรงเรียนภูพานวิทยา  เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี ในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ๒๕๒๗
 9. รางวัลเหรียญรางวัลรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ ๓   กลุ่ม ๔  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 10. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับหนึ่ง  กลุ่ม ๔ รวม ๔กิจกรรม  เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์
 11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ในกิจกรรม "ค่ายสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก" เฉลิมพระเกียรติพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒๕๕๘
 12. โล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่พัฒนาการจัดการศึกษาได้ดีเยี่ยม ปี ๒๕๕๘
 13. รางวัลชมเชย การประกวดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

 

  เกียรติยศ-รางวัลและผลงาน
  wasanta | Online Project Management