ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ โรงเรียนภูพานวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สพม.เขต 20 โทร. 042-219709
Home เกียรติยศ-รางวัลของครู-บุคลากร

postheadericon เกียรติยศรางวัลของครู-บุคลากร 1. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดรเด่น ๒๕๕๕
 2. ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนจนเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 3. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านเอดส์  ประจำปี ๒๕๕๕
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (๑๖ มกราคม ๒๕๕๖)
 5. รางวัลหนึ่งแสนครูดีปีการศึกษา ๒๕๕๕
 6. รางวัลหนึ่งแสนครูดีปีการศึกษา ๒๕๕๔
 7. รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่น  เนื่องในงานวันครู    ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖
 8. รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่น  เนื่องในงานวันครู    ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗
 9. รางวัล วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Best practice) โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 10. รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่น  เนื่องในงานวันครู    ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘
 11. รางวัลนวัตกรรมครู งาน Labschool Festival ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 12. รางวัลครูที่มีผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๖๐

 

  เกียรติยศ-รางวัลและผลงาน
  wasanta | Microsoft project